Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a nakládáme s nimi pouze dle platné legislativy. Podrobné informace najdete na této stránce.


Správce údajů

Správcem osobních údajů je společnost Real Estate Academy s.r.o., IČ: 09427660 se sídlem Korunní 2569/108g, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 336219 vedená u Městského soudu v Praze (dále také "My"), která vás jako uživatele webových stránek realestate-academy.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana osobních údajů

Jaké vaše osobní údaje shromažďujeme

Na našem webu vás nesledujeme, dostanou se k nám jen ty osobní údaje, které nám sami sdělíte.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění následujících údajů.

Když máte dotaz nebo připomínku

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

Když vyplňujete formulář školení na míru nebo objednáváte kurz či konferenci

 • jméno a příjmení
 • název společnosti nebo instituce
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

V rámci smluv uzavíraných při poskytování našich služeb

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • rodné číslo/IČ
 • adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • číslo bankovního účtu

Data, která shromažďujeme a zpracováváme u všech návštěvníků webu

Už z podstaty internetové komunikace se nelze vyhnout využívání některých tzv. síťových identifikátorů, mezi které patří zejména IP adresa návštěvníků webu, a cookies.

Jsou to především analytické cookies, které nám umožňují sledovat chování uživatelů na webu (jaké stránky navštěvují, jak dlouho na nich jsou apod.). Podrobněji se o tom dozvíte v kapitole Cookies.

Google Analytics

Pro webovou analytiku www.realestate-academy.cz využíváme Analytics, což je analytický nástroj od společnosti Google. Sbíráme však jen ta data, která považujeme za nutná nebo přínosná pro rozvoj našich služeb.

Pro jaké účely vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme

Poskytnuté údaje používáme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a sdělit vám informace, o které jste nás požádali. Dále pro účely plnění smlouvy, tj. poskytnutí našich služeb.

Veškeré osobní údaje zpracováváme zákonným a transparentním způsobem. Vyžadujeme pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e‑mailovou adresu můžeme použít také k zaslání obchodního sdělení. To znamená, že bychom vás informovali o událostech nebo službách, které poskytujeme a myslíme si, že by vás mohly zajímat.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vámi vznesené dotazy nebo vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem. Jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na vámi vznesené dotazy.

Zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e‑mail s příslušnou žádostí na academy@realestate-academy.cz nebo na jinou adresu, ze které jsme vám poslali obchodní sdělení.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou vám poskytujeme služby nebo plníme vzájemnou smlouvu. Také po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů. Patří mezi ně například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Vaše osobní údaje chráníme maximálním způsobem před neoprávněným přístupem, přenosem i ztrátou. Systém ochrany dat zahrnuje tyto části.

Elektronické a fyzické zabezpečení

Využíváme nejmodernější IT systémy a aplikace. Všechny používané aplikace jsou zabezpečené šifrováním a přístup k nim je zabezpečený přístupovými údaji.

Procesuální zabezpečení

Díky tomu, že máme detailně zmapované veškeré operace, které s vašimi osobními údaji provádíme, sbíráme pouze ty, které skutečně potřebujeme.

Personální zabezpečení

Veškeré osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s vašimi osobními údaji, jsou vázané zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Komu můžeme nebo musíme vaše osobní údaje poskytnout 

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce My. Přístup k nim mohou mít zpracovatelé, kteří nám poskytují například serverové, webové, cloudové nebo IT služby:

 • Perspectivo s.r.o., IČO: 03162761, se sídlem Nádražní 59/112, 150 00 Praha 5, zapsáno u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 228355;
 • Microsoft Ireland Operations Ltd, DIČ: IE8256796U, se sídlem One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Irsko
 • Účetní firma/systém
Kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese academy@realestate-academy.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Vaše práva

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte tato práva:

Právo na přístup

Právo na přístup znamená, že kdykoli můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. A pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Také máte právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění svých osobních údajů, pokud by byly nepřesné nebo neúplné.

Právo na výmaz

Toto právo znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje pokud

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány 
 • jejich zpracování je protiprávní
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • nám to ukládá zákonná povinnost
Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musíme jejich zpracování omezit tak, že je můžeme mít pouze uložené a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Soubory cookies

Na našich webových stránkách www.realestate-academy.cz využíváme také cookies. Umožňují nám zjistit, jak návštěvníci pracují s obsahem webu. Získané údaje nám pomáhají web zlepšovat a také lépe zacílit online marketing.

Vymazání cookies je plně ve vaší kompetenci v rámci nastavení vašeho webového prohlížeče.

Co jsou cookies a jaká je jejich funkce

Jde o malé množství dat, které ve formě textového souboru server navštívené stránky odesílá do zařízení uživatele (ať už jde o počítač, tablet nebo telefon), kde se uloží. Při každé návštěvě stejné webové stránky odešle informaci serveru.

Díky tomu webový server například rozpozná, že jste web již v minulosti navštívili a jaký jazyk používáte. Webové stránky využívají cookies především pro tyto účely identifikace uživatele a zapamatování jeho preferencí a také pro marketingové a analytické účely.

Typy cookies

Soubory cookies je možné dělit podle různých kritérií. Nejčastěji se používá následující dělení.

Cookies z hlediska platnosti

 • Krátkodobé (session) cookies jsou soubory, které se automaticky smažou poté, co uživatel opustí web.
 • Dlouhodobé (persistent) cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, co uživatel web opustí. Doba, po níž jsou soubory v zařízení aktivní, bývá v rozmezí dnů až měsíců.

Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří

 • Cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštěvovaného webu.
 • Cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další. Tyto strany mohou například použít nasbíraná data k zacílení reklamy na jiných stránkách.
Cookies z hlediska účelu
 • Funkční, esenciální cookies – jsou nutné pro standardní fungování webu. Bez nich by byla v různé míře narušena uživatelská přívětivost stránek.
 • Analytické cookies – umožňují sledovat a analyzovat pohyb uživatelů na webu, využívání jednotlivých prvků webu, návštěvnost konkrétních stránek a další metriky. Získaná data pak může provozovatel webu využít ke zlepšení stránek nebo pro marketingové účely.
 • Trackovací a remarketingové cookies – slouží k optimalizaci nabídky reklamy na jiných webových stránkách, které disponují reklamními plochami.
 • Konverzní cookies – slouží k vyhodnocování výkonnosti webu a efektivity reklamy. Pomáhají odpovídat na otázky jako, které zdroje návštěvnosti přinášejí nejvíce poptávek, které reklamní systémy mají nejlepší poměr náklady versus výsledky apod.
Přehled cookies, které používáme

Na našem webu www.realestate-academy.cz používáme Google Analytics cookies od společnosti Google Inc. Konkrétně jde o následující cookies:

Cookie Třetí strana Typ Popis Platnost
_ga

Google Analytics (Google Inc.)

Analytické/Statistické Slouží k měření návštěvnosti webu a k získání informací pro optimalizace ovládání a procházení webu Krátkodobé
cookiesConfig

Umbraco (Real Estate Academy)

Nutné Slouží k uložení informací o tom, jaké cookies uživatel povolil a zakázal Dlouhodobé

 

Jak zamezit používání souborů cookies?

Tím, že webové stránky realestate-academy.cz používáte, souhlasíte s ukládáním souborů cookies do svého zařízení. Pokud chcete pokračovat v prohlížení bez využívání cookies, můžete je ve svém webovém prohlížeči zakázat nebo povolit ukládání jen určitých typů cookies.

Dále můžete také po každé návštěvě webu manuálně smazat historii procházení. Jak postupovat najdete v nápovědách příslušných webových prohlížečů.

Upozorňujeme však, že při úplném zákazu cookies může dojít k narušení funkčnosti našich webových stránek.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 1. března 2022.

Můžeme je kdykoli změnit formou vydání jejich nového úplného znění. Aktuální znění je uveřejněno na našich webových stránkách.